Podatność CVE-2016-9574


Publikacja: 2018-07-19

Opis:
nss before version 3.30 is vulnerable to a remote denial of service during the session handshake when using SessionTicket extension and ECDHE-ECDSA.

Typ:

CWE-384

(Session Fixation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Mozilla -> Network security services 

 Referencje:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1320695
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2016-9574

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top