Podatność CVE-2016-9961


Publikacja: 2017-06-06

Opis:
game-music-emu before 0.6.1 mishandles unspecified integer values.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Opensuse project -> LEAP 
Opensuse -> LEAP 
Novell -> Suse linux enterprise server 
Novell -> Suse linux enterprise desktop 
Novell -> Suse linux enterprise software development kit 
Game-music-emu project -> Game-music-emu 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-12/msg00090.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-01/msg00005.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/12/15/11
http://www.securityfocus.com/bid/95305
https://bitbucket.org/mpyne/game-music-emu/wiki/Home
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1405423
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/6LKMKVYS7AVB2EXC463FUYN6C6FABHME/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/F7Z2OVERYM6NW3FGVGTJUNSL5ZNFSH2S/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/GGHAQI5Q2XDSPGRRKPJJM3A73VWAFSFL/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/QHFKIFSFIDXOKFUKAH2MBNXDTY6DYBF6/
https://scarybeastsecurity.blogspot.cz/2016/12/redux-compromising-linux-using-snes.html
https://security.gentoo.org/glsa/201707-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top