Podatność CVE-2017-1000232


Publikacja: 2017-11-16   Modyfikacja: 2017-11-17

Opis:
A double-free vulnerability in str2host.c in ldns 1.7.0 have unspecified impact and attack vectors.

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nlnetlabs -> LDNS 

 Referencje:
https://www.nlnetlabs.nl/bugs-script/show_bug.cgi?id=1257

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top