Podatność CVE-2017-1000498


Publikacja: 2018-01-03

Opis:
AndroidSVG version 1.2.2 is vulnerable to XXE attacks in the SVG parsing component resulting in denial of service and possibly remote code execution

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Androidsvg project -> Androidsvg 

 Referencje:
https://github.com/BigBadaboom/androidsvg/issues/122

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top