Podatność CVE-2017-11359


Publikacja: 2017-07-31

Opis:
The wavwritehdr function in wav.c in Sound eXchange (SoX) 14.4.2 allows remote attackers to cause a denial of service (divide-by-zero error and application crash) via a crafted snd file, during conversion to a wav file.

Typ:

CWE-369

(Divide By Zero)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sound exchange project -> Sound exchange 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Jul/81
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2017/11/msg00043.html
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2019/03/msg00007.html
https://security.gentoo.org/glsa/201810-02
https://www.exploit-db.com/exploits/42398/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top