Podatność CVE-2017-16886


Publikacja: 2018-01-12

Opis:
The portal on FiberHome Mobile WIFI Device Model LM53Q1 VH519R05C01S38 uses SOAP based web services in order to interact with the portal. Unauthorized Access to Web Services via CSRF can result in an unauthorized change of username or password of the administrator of the portal.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fiberhome -> Lm53q1 firmware 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2018/Jan/28
https://www.exploit-db.com/exploits/43460/

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top