Podatność CVE-2017-18201


Publikacja: 2018-02-26

Opis:
An issue was discovered in GNU libcdio before 2.0.0. There is a double free in get_cdtext_generic() in lib/driver/_cdio_generic.c.

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Libcdio 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103190
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3246
https://git.savannah.gnu.org/cgit/libcdio.git/commit/?id=f6f9c48fb40b8a1e8218799724b0b61a7161eb1d

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top