Podatność CVE-2017-18920


Publikacja: 2020-06-19

Opis:
An issue was discovered in Mattermost Server before 3.6.2. The WebSocket feature does not follow the Same Origin Policy.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mattermost -> Mattermost server 

 Referencje:
https://mattermost.com/security-updates/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top