Podatność CVE-2017-2821


Publikacja: 2017-09-05   Modyfikacja: 2017-09-06

Opis:
An exploitable use-after-free exists in the PDF parsing functionality of Lexmark Perspective Document Filters 11.3.0.2400 and 11.4.0.2452. A crafted PDF document can lead to a use-after-free resulting in direct code execution.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lexmark -> Perceptive document filters 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/100510
https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0322

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top