Podatność CVE-2017-5528


Publikacja: 2017-06-29

Opis:
Multiple JasperReports Server components contain vulnerabilities which may allow authorized users to perform cross-site scripting (XSS) and cross-site request forgery (CSRF) attacks. The impact of this vulnerability includes the theoretical disclosure of sensitive information. Affects TIBCO JasperReports Server (versions 6.1.1 and below, 6.2.0, 6.2.1, and 6.3.0), TIBCO JasperReports Server Community Edition (versions 6.3.0 and below), TIBCO JasperReports Server for ActiveMatrix BPM (versions 6.2.0 and below), TIBCO Jaspersoft for AWS with Multi-Tenancy (versions 6.2.0 and below), and TIBCO Jaspersoft Reporting and Analytics for AWS (versions 6.2.0 and below).

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tibco -> Jasperreports server community edition 
Tibco -> Jasperreports server for activematrix bpm 
Tibco -> Jasperreports server 
Tibco -> Jaspersoft for aws with multitenancy 
Tibco -> Jaspersoft reporting and analytics for aws 

 Referencje:
https://www.tibco.com/support/advisories/2017/06/tibco-security-advisory-june-28-2017-tibco-jasperreports-server-2017

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top