Podatność CVE-2017-5929


Publikacja: 2017-03-13

Opis:
QOS.ch Logback before 1.2.0 has a serialization vulnerability affecting the SocketServer and ServerSocketReceiver components.

Typ:

CWE-502

(Deserialization of Untrusted Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Logback -> Logback 

 Referencje:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1675
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1676
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1832
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2927
https://logback.qos.ch/news.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top