Podatność CVE-2017-8128


Publikacja: 2017-11-22

Opis:
The UMA product with software V200R001 and V300R001 has a privilege elevation vulnerability due to insufficient validation or improper processing of parameters. An attacker could craft specific packets to exploit these vulnerabilities to gain elevated privileges.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Huawei -> UMA 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20170612-01-uma-en

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top