Podatność CVE-2017-8779


Publikacja: 2017-05-04

Opis:
rpcbind through 0.2.4, LIBTIRPC through 1.0.1 and 1.0.2-rc through 1.0.2-rc3, and NTIRPC through 1.4.3 do not consider the maximum RPC data size during memory allocation for XDR strings, which allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption with no subsequent free) via a crafted UDP packet to port 111, aka rpcbomb.

Typ:

CWE-770

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Rpcbind project -> Rpcbind 
Ntirpc project -> Ntirpc 
Libtirpc project -> Libtirpc 

 Referencje:
http://openwall.com/lists/oss-security/2017/05/03/12
http://openwall.com/lists/oss-security/2017/05/04/1
http://www.debian.org/security/2017/dsa-3845
http://www.securityfocus.com/bid/98325
http://www.securitytracker.com/id/1038532
https://access.redhat.com/errata/RHBA-2017:1497
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1262
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1263
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1267
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1268
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:1395
https://github.com/drbothen/GO-RPCBOMB
https://github.com/guidovranken/rpcbomb/
https://guidovranken.wordpress.com/2017/05/03/rpcbomb-remote-rpcbind-denial-of-service-patches/
https://security.gentoo.org/glsa/201706-07
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20180109-0001/
https://usn.ubuntu.com/3759-1/
https://usn.ubuntu.com/3759-2/
https://www.exploit-db.com/exploits/41974/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top