Podatność CVE-2017-9434


Publikacja: 2017-06-05

Opis:
Crypto++ (aka cryptopp) through 5.6.5 contains an out-of-bounds read vulnerability in zinflate.cpp in the Inflator filter.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cryptopp -> Crypto++ 

 Referencje:
http://openwall.com/lists/oss-security/2017/06/06/2
http://www.securityfocus.com/bid/99007
https://github.com/weidai11/cryptopp/commit/07dbcc3d9644b18e05c1776db2a57fe04d780965
https://github.com/weidai11/cryptopp/issues/414
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/7IL5A6465IEPW5GAWGXB2ENJPFYVWTJM/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top