Podatność CVE-2018-1000515


Publikacja: 2018-06-26

Opis:
ventrian News-Articles version NewsArticles.00.09.11 contains a XML External Entity (XXE) vulnerability in News-Articles/API/MetaWebLog/Handler.ashx.vb that can result in Attacker can read any file in the server or use smbrelay attack to access to server..

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
News-articles project -> News-articles 

 Referencje:
https://drive.google.com/drive/folders/1P7djpYX8VQ0oplhOCMFNdKQByCcw2ncU?usp=sharing

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top