Podatność CVE-2018-1000600


Publikacja: 2018-06-26

Opis:
A exposure of sensitive information vulnerability exists in Jenkins GitHub Plugin 1.29.1 and earlier in GitHubTokenCredentialsCreator.java that allows attackers to an attacker-specified URL using attacker-specified credentials IDs obtained through another method, capturing credentials stored in Jenkins.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Github 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-06-25/#SECURITY-915

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top