Podatność CVE-2018-11780


Publikacja: 2018-09-17

Opis:
A potential Remote Code Execution bug exists with the PDFInfo plugin in Apache SpamAssassin before 3.4.2.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Pdfinfo project -> Pdfinfo 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 
Apache -> Spamassassin 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-08/msg00002.html
http://www.securityfocus.com/bid/105373
https://lists.apache.org/thread.html/7f6a16bc0fd0fd5e67c7fd95bd655069a2ac7d1f88e42d3c853e601c@%3Cannounce.apache.org%3E
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/11/msg00016.html
https://security.gentoo.org/glsa/201812-07
https://usn.ubuntu.com/3811-1/
https://usn.ubuntu.com/3811-3/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top