Podatność CVE-2018-12585


Publikacja: 2018-09-14   Modyfikacja: 2018-09-15

Opis:
An XXE vulnerability in the OPC UA Java and .NET Legacy Stack can allow remote attackers to trigger a denial of service.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
Opcfoundation -> Ua-.net-legacy 
Opcfoundation -> Ua-java 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105538
https://opcfoundation-onlineapplications.org/faq/SecurityBulletins/OPC_Foundation_Security_Bulletin_CVE-2018-12585.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top