Podatność CVE-2018-13299


Publikacja: 2019-04-01

Opis:
Relative path traversal vulnerability in Attachment Uploader in Synology Calendar before 2.2.2-0532 allows remote authenticated users to upload arbitrary files via the filename parameter.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Calendar 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_18_54

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top