Podatność CVE-2018-13559


Publikacja: 2018-07-09

Opis:
The mintToken function of a smart contract implementation for UTCT, an Ethereum token, has an integer overflow that allows the owner of the contract to set the balance of an arbitrary user to any value.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Utct project -> UTCT 

 Referencje:
https://github.com/BlockChainsSecurity/EtherTokens/blob/master/GEMCHAIN/mint%20integer%20overflow.md
https://github.com/BlockChainsSecurity/EtherTokens/tree/master/UTCT

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top