Podatność CVE-2018-13796


Publikacja: 2018-07-12   Modyfikacja: 2018-07-13

Opis:
An issue was discovered in GNU Mailman before 2.1.28. A crafted URL can cause arbitrary text to be displayed on a web page from a trusted site.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
GNU -> Mailman 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/mailman/+bug/1780874
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/07/msg00034.html
https://security.gentoo.org/glsa/201904-10
https://www.mail-archive.com/mailman-users@python.org/msg71003.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top