Podatność CVE-2018-14347


Publikacja: 2018-07-17

Opis:
GNU Libextractor before 1.7 contains an infinite loop vulnerability in EXTRACTOR_mpeg_extract_method (mpeg_extractor.c).

Typ:

CWE-835

(Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Libextractor 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://lists.gnu.org/archive/html/bug-libextractor/2018-07/msg00000.html
https://gnunet.org/bugs/view.php?id=5399
https://gnunet.org/git/libextractor.git/commit/?id=f033468cd36e2b8bf92d747fbd683b2ace8da394
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/08/msg00025.html
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4290

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top