Podatność CVE-2018-14348


Publikacja: 2018-08-14

Opis:
libcgroup up to and including 0.41 creates /var/log/cgred with mode 0666 regardless of the configured umask, leading to disclosure of information.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Libcgroup project -> Libcgroup 
Fedoraproject -> Fedora 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2047
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1100365
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/08/msg00019.html
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/3VH333EONOEEGKOLHHFXCJYHCYMHJ4KK/
https://sourceforge.net/p/libcg/libcg/ci/0d88b73d189ea3440ccaab00418d6469f76fa590/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top