Podatność CVE-2018-14522


Publikacja: 2018-07-23

Opis:
An issue was discovered in aubio 0.4.6. A SEGV signal can occur in aubio_pitch_set_unit in pitch/pitch.c, as demonstrated by aubionotes.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUSE -> Linux enterprise 
Opensuse -> LEAP 
Aubio -> Aubio 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-03/msg00031.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-04/msg00071.html
https://github.com/aubio/aubio/issues/188

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top