Podatność CVE-2018-14804


Publikacja: 2018-10-01

Opis:
Emerson AMS Device Manager v12.0 to v13.5. A specially crafted script may be run that allows arbitrary remote code execution.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Emerson -> Ams device manager 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105406
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-270-01

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top