Podatność CVE-2018-15473


Publikacja: 2018-08-17

Opis:
OpenSSH through 7.7 is prone to a user enumeration vulnerability due to not delaying bailout for an invalid authenticating user until after the packet containing the request has been fully parsed, related to auth2-gss.c, auth2-hostbased.c, and auth2-pubkey.c.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
OpenSSH 7.7 - Username Enumeration
Justin Gardner
24.08.2018
Low
OpenSSH < 7.7 User Enumeration (2)
Leap Security
05.12.2018

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux server 
Openbsd -> Openssh 
Netapp -> Aff baseboard management controller 
Netapp -> Cloud backup 
Netapp -> Data ontap edge 
Netapp -> Fas baseboard management controller 
Netapp -> Ontap select deploy 
Netapp -> Service processor 
Netapp -> Steelstore cloud integrated storage 
Netapp -> Clustered data ontap 
Netapp -> Cn1610 firmware 
Netapp -> Data ontap 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2018/08/15/5
http://www.securityfocus.com/bid/105140
http://www.securitytracker.com/id/1041487
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0711
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2143
https://bugs.debian.org/906236
https://github.com/openbsd/src/commit/779974d35b4859c07bc3cb8a12c74b43b0a7d1e0
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/08/msg00022.html
https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2018-0011
https://security.gentoo.org/glsa/201810-03
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20181101-0001/
https://usn.ubuntu.com/3809-1/
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4280
https://www.exploit-db.com/exploits/45210/
https://www.exploit-db.com/exploits/45233/
https://www.exploit-db.com/exploits/45939/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top