Podatność CVE-2018-16878


Publikacja: 2019-04-18

Opis:
A flaw was found in pacemaker up to and including version 2.0.1. An insufficient verification inflicted preference of uncontrolled processes can lead to DoS

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Fedoraproject -> Fedora 
Clusterlabs -> Pacemaker 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-05/msg00012.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-05/msg00034.html
http://www.securityfocus.com/bid/108039
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1278
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:1279
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2018-16878
https://github.com/ClusterLabs/pacemaker/pull/1749
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/3GCWFO7GL6MBU6C4BGFO3P6L77DIBBF3/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/FY4M4RMIG2POKC6OOFQODGKPRYXHET2F/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/HR6QUYGML735EI3HEEHYRDW7EG73BUH2/
https://usn.ubuntu.com/3952-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top