Podatność CVE-2018-17948


Publikacja: 2018-11-20

Opis:
An open redirect vulnerability exists in the Access Manager Identity Provider prior to 4.4 SP3.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Netiq -> Access manager 
Microfocus -> Access manager 

 Referencje:
https://support.microfocus.com/kb/doc.php?id=7023530

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top