Podatność CVE-2018-18422


Publikacja: 2018-10-17

Opis:
UsualToolCMS 8.0 allows CSRF for adding a user account via the cmsadmin/a_adminx.php?x=a URI.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Usualtool -> Usualtoolcms 

 Referencje:
https://github.com/yanchongchong/swallow/issues/8

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top