Podatność CVE-2018-18585


Publikacja: 2018-10-22   Modyfikacja: 2018-10-23

Opis:
chmd_read_headers in mspack/chmd.c in libmspack before 0.8alpha accepts a filename that has '\0' as its first or second character (such as the "/\0" name).

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUSE -> Linux enterprise server 
Redhat -> Enterprise linux 
Kyzer -> Limbspack 
Kyzer -> Libmspack 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2049
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2018-18585
https://bugs.debian.org/911637
https://github.com/kyz/libmspack/commit/8759da8db6ec9e866cb8eb143313f397f925bb4f
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/10/msg00017.html
https://security.gentoo.org/glsa/201903-20
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=59134
https://usn.ubuntu.com/3814-1/
https://usn.ubuntu.com/3814-2/
https://usn.ubuntu.com/3814-3/
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2018/10/22/1
https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-18585/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top