Podatność CVE-2018-18751


Publikacja: 2018-10-29

Opis:
An issue was discovered in GNU gettext 0.19.8. There is a double free in default_add_message in read-catalog.c, related to an invalid free in po_gram_parse in po-gram-gen.y, as demonstrated by lt-msgfmt.

Typ:

CWE-415

(Double Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
GNU -> Gettext 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://github.com/CCCCCrash/POCs/tree/master/Bin/Tools-gettext-0.19.8.1/doublefree
https://github.com/CCCCCrash/POCs/tree/master/Bin/Tools-gettext-0.19.8.1/heapcorruption
https://usn.ubuntu.com/3815-1/
https://usn.ubuntu.com/3815-2/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top