Podatność CVE-2018-19643


Publikacja: 2019-03-27

Opis:
Information leakage issue in Micro Focus Solutions Business Manager (SBM) (formerly Serena Business Manager (SBM)) versions prior to 11.5.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Solutions business manager 

 Referencje:
http://help.serena.com/doc_center/sbm/ver11_5/sbm_release_notes.htm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top