Podatność CVE-2018-1999025


Publikacja: 2018-08-01

Opis:
A man in the middle vulnerability exists in Jenkins TraceTronic ECU-TEST Plugin 2.3 and earlier in ATXPublisher.java, ATXValidator.java that allows attackers to impersonate any service that Jenkins connects to.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Tracetronic ecu-test 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-07-30/#SECURITY-932

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top