Podatność CVE-2018-1999036


Publikacja: 2018-08-01

Opis:
An exposure of sensitive information vulnerability exists in Jenkins SSH Agent Plugin 1.15 and earlier in SSHAgentStepExecution.java that exposes the SSH private key password to users with permission to read the build log.

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Ssh agent 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-07-30/#SECURITY-704

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top