Podatność CVE-2018-20128


Publikacja: 2018-12-13

Opis:
An issue was discovered in UsualToolCMS v8.0. cmsadmin\a_sqlback.php allows remote attackers to delete arbitrary files via a backname[] directory-traversal pathname followed by a crafted substring.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Usualtool -> Usualtoolcms 

 Referencje:
http://www.iwantacve.cn/index.php/archives/90/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top