Podatność CVE-2018-20430


Publikacja: 2018-12-24

Opis:
GNU Libextractor through 1.8 has an out-of-bounds read vulnerability in the function history_extract() in plugins/ole2_extractor.c, related to EXTRACTOR_common_convert_to_utf8 in common/convert.c.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Libextractor 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106300
https://gnunet.org/bugs/view.php?id=5493
https://gnunet.org/git/libextractor.git/commit/?id=b405d707b36e0654900cba78e89f49779efea110
https://gnunet.org/git/libextractor.git/tree/ChangeLog
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/12/msg00015.html
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4361

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top