Podatność CVE-2018-20598


Publikacja: 2018-12-30

Opis:
UCMS 1.4.7 has ?do=user_addpost CSRF.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ucms project -> UCMS 

 Referencje:
https://github.com/AvaterXXX/CVEs/blob/master/ucms.md#csrf

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top