Podatność CVE-2018-5475


Publikacja: 2018-02-19

Opis:
A Stack-based Buffer Overflow issue was discovered in GE D60 Line Distance Relay devices running firmware Version 7.11 and prior. Multiple stack-based buffer overflow vulnerabilities have been identified, which may allow remote code execution.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GE -> D60 line distance relay firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103054
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-046-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top