Podatność CVE-2018-5495


Publikacja: 2018-11-14

Opis:
All StorageGRID Webscale versions are susceptible to a vulnerability which could permit an unauthenticated attacker to communicate with systems on the same network as the StorageGRID Webscale Admin Node via HTTP or to take over services on the Admin Node.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netapp -> Storagegrid webscale 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20181114-0001/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top