Podatność CVE-2018-6148


Publikacja: 2019-06-27

Opis:
Incorrect implementation in Content Security Policy in Google Chrome prior to 67.0.3396.79 allowed a remote attacker to bypass navigation restrictions via a crafted HTML page.

Typ:

CWE-93

(Improper Neutralization of CRLF Sequences ('CRLF Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Google -> Chrome 

 Referencje:
https://chromereleases.googleblog.com/2018/06/stable-channel-update-for-desktop.html
https://crbug.com/845961

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top