Podatność CVE-2018-7565


Publikacja: 2018-03-07

Opis:
CSRF exists on Polycom QDX 6000 devices.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Polycom -> Qdx 6000 firmware 

 Referencje:
https://support.polycom.com/content/dam/polycom-support/global/documentation/security-advisory-vulnerabilities-qdx-6000-1-0.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top