Podatność CVE-2018-8027


Publikacja: 2018-07-31

Opis:
Apache Camel 2.20.0 to 2.20.3 and 2.21.0 Core is vulnerable to XXE in XSD validation processor.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apache -> Camel 

 Referencje:
http://camel.apache.org/security-advisories.data/CVE-2018-8027.txt.asc
http://www.securityfocus.com/bid/104933
https://lists.apache.org/thread.html/2318d7f7d87724d8716cd650c21b31cb06e4d34f6d0f5ee42f28fdaf@%3Ccommits.camel.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/77f596fc63e63c2e9adcff3c34759b32c225cf0b582aedb755adaade@%3Cdev.camel.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/b4014ea7c5830ca1fc28edd5cafedfe93ad4af2d9e69c961c5def31d@%3Ccommits.camel.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top