Podatność CVE-2018-8041


Publikacja: 2018-09-17

Opis:
Apache Camel's Mail 2.20.0 through 2.20.3, 2.21.0 through 2.21.1 and 2.22.0 is vulnerable to path traversal.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> Camel 

 Referencje:
http://camel.apache.org/security-advisories.data/CVE-2018-8041.txt.asc?version=1&modificationDate=1536746339000&api=v2
http://www.securityfocus.com/bid/105352
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3768
https://issues.apache.org/jira/browse/CAMEL-12630
https://lists.apache.org/thread.html/2318d7f7d87724d8716cd650c21b31cb06e4d34f6d0f5ee42f28fdaf@%3Ccommits.camel.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/b4014ea7c5830ca1fc28edd5cafedfe93ad4af2d9e69c961c5def31d@%3Ccommits.camel.apache.org%3E

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top