Podatność CVE-2018-8912


Publikacja: 2018-05-09

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in SYNO.NoteStation.Note in Synology Note Station before 2.5.1-0844 allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via the commit_msg parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Note station 

 Referencje:
https://www.synology.com/zh-tw/support/security/Synology_SA_18_03

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top