Podatność CVE-2018-8926


Publikacja: 2018-06-08

Opis:
Permissive regular expression vulnerability in synophoto_dsm_user in Synology Photo Station before 6.8.5-3471 and before 6.3-2975 allows remote authenticated users to conduct privilege escalation attacks via the fullname parameter.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Photo station 

 Referencje:
https://www.synology.com/zh-tw/support/security/Synology_SA_18_15

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top