Podatność CVE-2018-9248


Publikacja: 2018-04-04

Opis:
FiberHome VDSL2 Modem HG 150-UB devices allow authentication bypass via a "Cookie: Name=0admin" header.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fiberhome -> Vdsl2 modem hg 150-ub firmware 

 Referencje:
https://gist.github.com/pak0s/cd7ac9c2ee659138816f92693d2df602
https://www.exploit-db.com/exploits/44413/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top