Podatność CVE-2019-1020004


Publikacja: 2019-07-29

Opis:
Tridactyl before 1.16.0 allows fake key events.

Typ:

CWE-320

(Key Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Tridactyl project -> Tridactyl 

 Referencje:
https://github.com/tridactyl/tridactyl/security/advisories/GHSA-7qr7-93pf-hr8f

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top