Podatność CVE-2019-10318


Publikacja: 2019-04-30

Opis:
Jenkins Azure AD Plugin 0.3.3 and earlier stored the client secret unencrypted in the global config.xml configuration file on the Jenkins master where it could be viewed by users with access to the master file system.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Azure ad 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/04/30/5
http://www.securityfocus.com/bid/108159
https://jenkins.io/security/advisory/2019-04-30/#SECURITY-1390

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top