Podatność CVE-2019-10421


Publikacja: 2019-09-25

Opis:
Jenkins Azure Event Grid Build Notifier Plugin stores credentials unencrypted in job config.xml files on the Jenkins master where they can be viewed by users with Extended Read permission, or access to the master file system.

Typ:

CWE-312

(Cleartext Storage of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Azure event grid notifier 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/09/25/3
https://jenkins.io/security/advisory/2019-09-25/#SECURITY-1544

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top