Podatność CVE-2019-11678


Publikacja: 2019-05-02

Opis:
The "default reports" feature in Zoho ManageEngine Firewall Analyzer before 12.3 Build 123218 is vulnerable to SQL Injection.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine firewall analyzer 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/firewall/release-notes.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top